Det händer att vi bär kollekt till en finländsk missionsorganisation som heter Martyrkyrkans vänner. I senaste rundbrevet kunde vi läsa: ”Biskop Andrew berättar ödmjukt om det bönearbete, som kännetecknar den lilla lutherska kyrkan i Burma (Myanmar). Varje lördag förmiddag har man ett helandemöte dit alla sjuka är välkomna. Vanligtvis deltar mellan femtio och hundra personer och istället för att be för de sjuka vid altaret lägger sig de sjuka ner på madrasser medan biskopen och hans präster ber vid altaret. Gud svarar på bönen och under de senaste åren har över ett hundra cancerfall botats av Gud. Alla blir inte helade, men många blir det och många har kommit till tro även om man inte upplevt fysiskt helande, enligt biskopen.

En av stadens ledande tjänstmän kom till mötet med sin hustru som hade bröstcancer i slutskedet och inte gavs något hopp på sjukhuset. Efter två bönemöten var hon helt botad från cancern, berättar biskopen. Detta var för två år sedan och sedan dess har kyrkan en varm förespråkare bland stadens högsta tjänstemän. Det råder inget tvivel om att kyrkan har vuxit genom tecken och under, säger biskop Andrew. Vi sänder ut en evangelist till någon av byarna där evangelium aldrig har predikats. Han börjar be för sjuka och människor blir helade. I det skedet vill byborna höra mera om Gud och då bygger man en enkel bambukyrka och snart har man en levande församling på orten, berättar biskopen. Be att Gud fortsättningsvis skulle välsigna kyrkan i Burma med väckelse.” (Brev från den lidande kyrkan 3/2012).

Moder Teresa lär ha sagt att den rika delen av världen har svårast att ta till sig ”överflödet i Guds hus” (Psalt.36) medan de fattiga inte har något val. På Guds löfteskonto finns det alltid täckning. Låt oss därför ta till oss löftet i Jesus Kristus och be för varandra om liv och syndernas förlåtelse, läkedom och hälsa i hans namn!

Sommarhälsningar!

Stefan Aro